EP. 4: การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่

หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เราต้องกล้าที่จะเดินออกมาจากโซนเก่า ออกมาค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ และกล้าที่จะปฏิวัติตัวเองคนเราทุกคนมีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในรูปแบบของตัวเอง เพียงแต่ไม่เคยนำออกมาใช้ Continue reading EP. 4: การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่