ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศรัสเซีย

การได้มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เสมือนกับการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เรียนรู้ถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม ภาษา อาหารการกิน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆได้ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด Continue reading ข้อดีและข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศรัสเซีย