ท่องเที่ยวในประเทศโปแลนด์ที่แสนสวยงาม 8 คืน 10 วัน

ตารางการเดินทางสำหรับท่องเที่ยวโปแลนด์

นักเขียนรับเชิญคนพิเศษ – คุณ Noovieng Woźniak

ย้ายมาอยู่ประเทศโปแลนด์(Poland) เมื่อปี 2000

เฟสบุ๊คของคุณ Noovieng Woźniak

แกรนด์ทัวร์โปแลนด์ 10 วัน 8 คืน

Trip Highlights

 • เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง
 • โทรุนย่านที่มีความสวยงามที่ผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
 • เหมืองเกลือวิลลิกสกาพิสูจน์ความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ชมค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ ค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี
 • วรอตสวัฟ เมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก
 • เดินเล่นชมเมืองพอซนัน เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์
 • เที่ยวชมปราสาท ที่สร้างด้วยอิฐเเดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทัวร์แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน นำท่านเที่ยวโปแลนด์ ดินแดนแห่งนกอินทรีขาว เยือนประเทศเล็กๆ ที่มีภูมิประเทศหลากหลาย เต็มไปด้วยเสน่ห์ของยุโรปยุคเก่า และประวัติศาสตร์ยุโรปยุคใหม่ที่น่าสนใจ

สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) เป็นประเทศเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก มีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ หลังจากที่โปแลนด์เปลี่ยนระบบการปกครองจากสังคมนิยมมาเป็นระบบเศรษฐกิจเสรี ส่งผลให้ชาวโปลมีชีวิตความเป็นอยู่พัฒนาในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะได้รับความเสียหายมากมายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จนยับเยิน แต่ชาวโปลก็ฟื้นฟูบ้านเมืองจนกระทั่งสถานที่สำคัญๆ มีสภาพดีดังเดิม ปัจจุบันย่านเมืองเก่าและสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ได้รับการขึ้นบัญชีจากองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมถึง 9 แห่ง

ย่านเมืองเก่าของกรุงวอร์ซอ เมืองหลวงของโปแลนด์ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก ซึ่งสถาปัตยกรรมต่างๆ ในย่านนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปลายศตวรรษที่ 13 และถูกบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง บริเวณนี้เป็นชุมชนชาว เมืองเก่า เป็นที่ตั้งบ้านเรือน โบสถ์และพระราชวังหลังเก่าที่สวยงามด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมแห่งยุคสมัย ย่านเมืองเก่าเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณนี้ถูกทำลายจนปราสาทราชวัง อาคารสำคัญและอนุสรณ์สถานต่างๆ กลายเป็นเศษอิฐหัก หลังสงครามชาวโปลได้ช่วยกันสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ โดยพยายามค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากทุกแหล่งเพื่อที่จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมมากที่สุด หลักฐานชิ้นที่สำคัญคือภาพเขียนสีน้ำมัน เป็นภาพตึกรามบ้านช่องและสถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงวอร์ซอ โดยจิตรกรชาวอิตาเลี่ยน ชื่อว่า Bernado Canaletto ที่ชาวโปลเรียกว่า Polish Canaletto ชาวโปลใช้ภาพวาดของคานาเล็ตโตเป็นต้นแบบ จนสามารถสร้างกรุงวอร์ซอขึ้นใหม่ได้ตามแบบเดิมทุกประการ นับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของชาวโปลที่ทำได้สำเร็จอย่างน่าชื่นชม ปัจจุบันย่านชุมชนเก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอหรือ Old Town ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ของสหประชาชาติให้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

วันที่ 1 : – Gdańsk กดังส์ – มัลบอร์ก (มรดกโลก)

รับท่านที่สนามบิน เมืองกดังส์ (GDN) ประเทศโปแลนด์

 • เดินทางสู่ ใจกลางเมืองกดังส์ (Gdansk) เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ ตั้งอยู่ริมอ่าวกดังส์ ซึ่งอยู่ติดกับทะเลบอลติคทางตอนเหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่
 • นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์แม่รี่ (St.Mary Church) โบสถ์โรมันคาธิอลิคสไตล์บริกโกธิค ซึ่งพื้นฐานการก่อสร้างขึ้นจากอิฐแดงเมื่อช่วงปี ค.ศ.1379 และเป็นหนึ่งในสามโบสถ์อิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เข้าสู่โรงแรมที่ MERCURE GDANSK STARE MIASTO **** หรือเทียบเท่า

วันที่ สอง

เดินทางสู่ เมืองมัลบอร์ก (Malbork) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อเข้าชม ปราสาทมัลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิค ที่สร้างขึ้นจากอิฐเช่นเดียวกันกับโบสถ์เซนต์แมรี่แห่งเมืองกดังส์ นับเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยอิฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 โดยบัญชาของกลุ่มอัศวินแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจุดประสงค์เป็นป้อมปราการในการสงคราม ต่อมาถูกทำลายเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่ทางการโปแลนด์จะมีคำสั่งบูรณะให้กลับมามีสภาพดีดังเดิม ปราสาทมัลบอร์กเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานแห่งชาติของประเทศโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในมรดกโลกยุคกลางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กรยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1997

 • รับประทานอาหารที่ พระราชวังค์ เมลเบรค
 • นำท่านเดินทางสู่ โทรุน
 • ค้างคืนที่ โรงแรมที่ MERCURE GDANSK STARE MIASTO **** หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน

 • เดินทางสู่ เมืองโทรุน (Toruń) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) อดีตเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของอาณาจักรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 15 เพราะตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำวิสลา (Vistula River) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในโปแลนด์
 • นำท่านแวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ย่านที่มีความสวยงามที่ผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บ้านเรือนสมัยยุคกลางและทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำวิสลา จนได้รับการยกย่องจากองค์กร UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์ในปีค.ศ. 1997 และถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของประเทศโปแลนด์จากนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีค.ศ. 2007
 • นำท่านชมและถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 และเที่ยวชมย่าน Old Town Market 1 ใน 30 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในโลกนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีเดียวกัน
 • นำท่านถ่ายรูปคู่กับ Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยังเป็นโบสถ์ที่สำคัญ ของเมืองโทรุน
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์ ชื่อก้องโลกผู้สร้างโมเดลจักรวาลซึ่งให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้จนถึงปัจจุบัน
 • ได้นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17
 • เข้าสู่โรงแรมพักที่ NOVOTEL POZNAN CENTRUM HOTEL **** หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : จตุรัสใจกลางเมืองพอซนัน (เก่า) – วรอตสวัฟ – คราคูฟ

 • เดินเล่นชมเมืองพอซนัน โดยเริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมืองพอซนัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ แกรนด์เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชื่อ MAX LITTMANN ถูกเปิดใช้งานครั้งแรกในปี 1910
 • นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูกใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์ หอศิลป์
 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) วรอตสวัฟ เมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world)
 • แวะถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมืองวรอตสวัฟ
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจำเมือง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมื่อ 1,000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี คราคูฟก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก NOVOTEL KRAKOW CITY WEST HOTEL **** หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ

 • เดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) ค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ที่กลุ่มนาซีเยอรมันใช้เป็นที่ทำการในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่ายแห่งนี้จัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนไว้ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น “โรงงานสังหารมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนาซี”
 • นำท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (ระยะทาง 81 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นภายในเหมืองเกลือ (***หากห้องอาหารภายในเหมืองเกลือไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดร้านอาหารท้องถิ่นให้แทน)
 • เข้าชมความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เหมืองเกลือแห่งนี้เป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 ปัจจุบันหยุดดำเนินการทำเหมืองไปแล้ว และได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์
 • นำท่านพิสูจน์ความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี เหมืองเกลือแห่งนี้มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใต้ดินต่างๆ ถึง 9 ชั้น ท่านจะทึ่งกับอีกหนึ่งความอัศจรรย์ภายในเหมืองเกลือที่มี ห้องโถงต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) ซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ที่ทำจากเกลือสองข้างสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือ
 • นำท่านเดินทางลึกลงไปที่ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในเหมืองยังมีแกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด เมื่อชมความงามของเหมืองเกลือใต้พิภพจนทั่วแล้ว นำท่านกลับขึ้นด้านบนด้วยลิฟท์โดยสาร
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก NOVOTEL KRAKOW CITY WEST HOTEL**** หรือเทียบเท่า

วันที่หก : คราคูฟ – เซซซอวฟ

 • เที่ยวชมเมืองคราคูฟ ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากที่สุดเมืองหนึ่งเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทั้งโรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค และ ร็อคโคโค เริ่มจาก ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ (Market Square) ซึ่งเป็นจตุรัสกลางเมืองอันเป็นดั่งหัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ซูเคียนนีส (Sukiennice) ที่ซึ่งสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ดังใจปรารถนา จตุรัสนี้ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 โดดเด่นด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก รังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลักเป็นตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิล
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรมศิลปะแบบเรเนซองส์ที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรปซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวง ที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 จนกระทั่งเมืองหลวงย้ายไปอยู่ที่วอร์ซ 
 • นำท่านเข้าชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ ขุนนาง ผู้นำทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษที่มีชื่อเสียง
 • เดินทางสู่ เมืองเซสซอว์ (Rzeszow) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ และเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทัพเพื่อขยายอาณาจักรของตนในยุคกลาง ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของประเทศโปแลนด์
 • นำท่านเดินเที่ยวชม ย่านจตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบสถาปัตยกรรมสไตล์บารอคและเรเนซองก์
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง (City Hall) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 แบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองก์ปัจจุบันศาลาว่าการแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์และอนุสรณ์สถานที่มีชื่อเสียงอย่างมากของชาวเมืองเซสซอว์ และนักท่องเที่ยว
 • เข้าสู่โรงแรมพักที่ HOTEL RZESZOW**** หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด : ลุบลิน – ปราสาทลุบลิน – วอรซอว์

 • เดินทางสู่ เมืองลุบลิน (Lublin) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวจนทำให้ได้รับเลือกเป็น 1 ในตัวเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2016
 • นำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Lublin Old Town) เพื่อชมความคลาสสิคและงดงามของอาคารบ้านเรือนในย่านจตุรัสเมืองเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Krakow Gate สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 เพื่อเป็นประตูเข้าเมือง แต่ปัจจุบันนี้กำแพงเมืองนั้นได้ถูกทำลายลงไปแล้ว เหลือเพียงแต่ประตูที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของย่านเมืองเก่า
 • จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม ปราสาทลับบลิน (Lublin Castle)สร้างด้วยหินในศตวรรษที่ 12 โดย High Duke Casimir II เป็นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธิค และตกแต่งให้สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก์ นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปราสาทยุคกลางที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งนึงของโปแลนด์
 • เดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว์ (Warsaw) เมืองที่มีอายุกว่า 700 ปี เรียกได้ว่าเป็นเมืองใหม่แห่งหน้าประวัติศาสตร์ชาติโปแลนด์และประวัติศาสตร์โลก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับ ฮิตเลอร์, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นเมืองที่ถูกทำลายมากที่สุด
 • จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY ซึ่งเป็น 1 ในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองวอร์ซอว์ ที่มีร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON WARSAW HOTEL **** หรือเทียบเท่า

วันที่แปด : วอรซอ – เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ – ย่านเมืองเก่าวอรซอ

 • เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki palace) อีกหนึ่งพระราชวังซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส พระราชวังนี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัย
 • พระราชวังนี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 และยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของประเทศไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1897
 • เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเก่าวอร์ซอร์เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของวอร์ซอว์ อันประกอบด้วย โบสถ์พระราชวัง ตลาดและอาคารบ้านเรือนโดยรอบ
 • หลังจากนั้นนำท่านสู่ ย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอว์ โดยอาคารส่วนใหญ่ล้วนแล้ว แต่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น กำแพงเมืองเก่า (city walls) ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าวอรซอ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิค
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Castle) ที่ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิคครั้งที่ประเทศโปแลนด์ย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาที่วอร์ซอว์ในปีค.ศ. 1596 ภายในพระราชวังตกแต่งได้อย่างหรูหรา อลังการและสวยงามไม่แพ้พระราชวังหลวงแห่งใดในโลก
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON WARSAW HOTEL **** หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า : วอรซอ – พระราชวังวิลานูฟ – สนามบินวอรซอ

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow palace) หนึ่งในพระราชวังหลวงแห่งกรุงวอร์ซอว์ ที่ถูกบันทึกเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่สุดของประเทศโปแลนด์ แรกเริ่มถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์จอห์นที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ด้วยสไตล์แบบบาโรก
 • บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินวอร์ซอว์ (WAW) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย พร้อมทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

ราคา

เดินทาง 6-7 ท่านขึ้นไป ท่านละ 65,500 บาท

ราคารวม

รถตู้พร้อมคนขับ รวมทุกอย่างเกี่ยวกับคนรถแล้ว ทั้งโรงแรมคนขับ และอาหารคนขับทุกมื้อ ที่จอดรถ น้ำมัน ทางด่วน
คนขับรถพาเที่ยว พูดอังกฤษ ไกด์นำเที่ยว พูดภาษาไทย

** โรงแรมพร้อมอาหารเช้า ตามระบุ ราคาไม่เกิน 80 euro/ห้องคู่ เฉลี่ยกัน หากเกินกว่านี้หรือต้องการ upgrade จ่ายเพิ่มเองตามจริง

**ประกันการเดินทางแบบกลุ่ม วงเงิน 1 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามกฏหมายท่องเที่ยวกำหนด ไม่คุ้มครองเด็กต่ำกว่า 1 ขวบ และมากกว่า 75 ปี (ไม่สามารถใช้ขอวีซ่าได้ เนื่องจากวีซ่าเชงเก้น ต้องยื่นประกันรายบุคคล)

**ตั๋วท่องเที่ยว ได้แก่ 1. เหมืองเกลือ 2. ค่ายเอ้าซ์วิทต์ อื่นๆ จ่ายเพิ่มเองหน้างานตามจริง และจ่ายให้ทัวร์ลีดเดอร์ด้วย

น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน

ราคาทััวร์ไม่รวม

**วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน

**ทิปคนรถ คณะละ 220 ยูโร มอบตรงคนขับ วันสุดท้าย ถือเป็นข้อตกลง
ส่วนตัว ณ โรงแรมที่พัก และค่ายกกระเป๋า

**อาหารเที่ยง และเย็น จ่ายเองตามจริง

**อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

คุณ Noovieng Woźniak

ถ้าท่านมีเเพลนยากให้เรานำเที่ยวนอกเหนือจากตารางเเพลนเที่ยวในประเทศโปเเลนด์

สอบถามเพิ่มเติม :mnoovieng@yahoo.com

Line:ID48795739202

Tel:0048795739202

เฟสบุ๊คของคุณ Noovieng Woźniak

เพิ่มเติม

สัมภาษณ์: ชีวิตหญิงไทย ที่ ใช้ชีวิตคู่กับชายต่างสัญชาติในประเทศโปแลนด์

โปสการ์ดจาก Gdansk กดัญสก์ ประเทศโปแลนด์

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

 

 

5 thoughts on “ท่องเที่ยวในประเทศโปแลนด์ที่แสนสวยงาม 8 คืน 10 วัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s